Όροι και προϋποθέσεις

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν:

Χρόνος προβληματισμού: η προθεσμία εντός της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης ·

Καταναλωτές: φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί κατά την άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης και συνάπτει εξ αποστάσεως σύμβαση με τον επιχειρηματία ·

Dag: ημερολογιακή ημέρα.

Διάρκεια συναλλαγής: συμφωνία εξ αποστάσεως όσον αφορά μια σειρά προϊόντων ή / και υπηρεσιών, η υποχρέωση παράδοσης ή / και αγοράς των οποίων κατανέμεται με την πάροδο του χρόνου ·

Βιώσιμος φορέας δεδομένων: κάθε μέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή ή τον επιχειρηματία να αποθηκεύει πληροφορίες που του απευθύνονται προσωπικά κατά τρόπο που να επιτρέπει τη μελλοντική διαβούλευση και την αναλλοίωτη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

Δικαίωμα υπαναχώρησης: η δυνατότητα του καταναλωτή να ακυρώσει τη συμφωνία εξ αποστάσεως εντός της περιόδου αναστολής ·

Επιχειρηματίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προϊόντα και / ή υπηρεσίες σε καταναλωτές εξ αποστάσεως ·

Συμβόλαιο από απόσταση: συμφωνία με την οποία, στο πλαίσιο ενός συστήματος πώλησης εξ αποστάσεως προϊόντων ή / και υπηρεσιών που διοργανώνεται από τον επιχειρηματία, μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας χρησιμοποιείται αποκλειστικά μία ή περισσότερες τεχνικές επικοινωνίας εξ αποστάσεως ·

Τεχνολογία για απομακρυσμένη επικοινωνία: σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη συμφωνίας, χωρίς ο καταναλωτής και ο έμπορος να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ταυτόχρονα.

Όροι και Προϋποθέσεις: τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του επιχειρηματία.

Άρθρο 2 - Ταυτότητα του επιχειρηματία

Pettadore (μέρος της Achievd BV)

Rijshoutstraat 4, 3361EV Sliedrecht

Διεύθυνση email: info@pettadore.nl

Τηλεφωνικό νούμερο:  + 31 (0) 6 42 29 20 65

Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου: 76645207

Αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ: NL860721504B01

Άρθρο 3 - Εφαρμογή 

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά από τον επιχειρηματία και σε κάθε συμφωνία από απόσταση και παραγγελίες μεταξύ επιχειρηματία και καταναλωτή.

Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας εξ αποστάσεως, το κείμενο αυτών των όρων και προϋποθέσεων τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή. Εάν αυτό δεν είναι λογικά δυνατό, πριν από τη σύναψη της συμφωνίας εξ αποστάσεως, θα δηλώνεται ότι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να θεωρηθούν στον επιχειρηματία και θα αποσταλούν δωρεάν, το συντομότερο δυνατόν, κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.

Εάν η σύμβαση εξ αποστάσεως συνάπτεται ηλεκτρονικά, σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο και πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή με ηλεκτρονικό τρόπο κατά τρόπο ώστε ο καταναλωτής μπορεί να αποθηκευτεί με έναν απλό τρόπο σε έναν ανθεκτικό φορέα δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι λογικά εφικτό, θα αναφέρεται πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, εφόσον οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να διαβαστούν ηλεκτρονικά και θα αποσταλούν δωρεάν ηλεκτρονικά ή άλλως κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.

Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικοί όροι προϊόντος ή υπηρεσίας πέραν αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος εφαρμόζονται κατ 'αναλογία και σε περίπτωση αντικρουόμενων γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο καταναλωτής μπορεί πάντοτε να επικαλείται τη διάταξη που είναι πιο ευνοϊκή γι' αυτόν είναι.

Εάν μια ή περισσότερες διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι ανά πάσα στιγμή εν όλω ή εν μέρει άκυρες ή ακυρωμένες, η υπόλοιπη συμφωνία και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε ισχύ και η εν λόγω διάταξη θα αντικατασταθεί χωρίς καθυστέρηση από διάταξη όσο το δυνατόν περισσότερο από το πρωτότυπο.

Οι καταστάσεις που δεν ρυθμίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πρέπει να αξιολογούνται «με πνεύμα» αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Οι αβεβαιότητες σχετικά με την ερμηνεία ή το περιεχόμενο μιας ή περισσοτέρων διατάξεων των όρων και προϋποθέσεων πρέπει να εξηγούνται "στο πνεύμα" αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Άρθρο 4 - Η προσφορά

Εάν μια προσφορά έχει περιορισμένη διάρκεια ή υπόκειται σε όρους, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.

Η προσφορά δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιχειρηματίας δικαιούται να αλλάξει και να προσαρμόσει την προσφορά.

Η προσφορά περιέχει πλήρη και ακριβή περιγραφή των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Η περιγραφή είναι αρκετά λεπτομερής ώστε να επιτρέπει την ορθή αξιολόγηση της προσφοράς από τον καταναλωτή. Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές είναι μια πραγματική αναπαράσταση των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Προφανή λάθη ή λάθη στην προσφορά δεν δεσμεύουν τον επιχειρηματία.

Όλες οι εικόνες, οι προδιαγραφές, τα δεδομένα στην προσφορά είναι ενδεικτικά και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αποζημίωση ή τερματισμό της συμφωνίας.

Οι εικόνες για τα προϊόντα είναι μια πραγματική αναπαράσταση των προϊόντων που προσφέρονται. Ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα χρώματα που εμφανίζονται αντιστοιχούν ακριβώς στα πραγματικά χρώματα των προϊόντων. 

Κάθε προσφορά περιέχει τέτοιες πληροφορίες ώστε να είναι σαφές στον καταναλωτή τι δικαιώματα και υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς. Αυτό αφορά ειδικότερα:

την τιμή συμπεριλαμβανομένων των φόρων.

τα πιθανά έξοδα αποστολής ·

ο τρόπος με τον οποίο θα συναφθεί η συμφωνία και ποιες ενέργειες απαιτούνται για το σκοπό αυτό ·

ανεξάρτητα από το αν ισχύουν ή όχι το δικαίωμα υπαναχώρησης ·

τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εφαρμογής της συμφωνίας ·

η προθεσμία αποδοχής της προσφοράς ή η περίοδος εντός της οποίας ο επιχειρηματίας εγγυάται την τιμή ·

το ύψος του επιτοκίου για την επικοινωνία εξ αποστάσεως εάν το κόστος χρήσης της τεχνικής για την επικοινωνία εξ αποστάσεως υπολογίζεται σε βάση διαφορετική από τον κανονικό βασικό συντελεστή για τα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας ·

εάν η συμφωνία αρχειοθετείται μετά τη σύναψή της και, εάν ναι, πώς μπορεί να συμβουλευθεί ο καταναλωτής ·

ο τρόπος με τον οποίο ο καταναλωτής, προτού συνάψει τη συμφωνία, μπορεί να ελέγξει τις πληροφορίες που παρέσχε στο πλαίσιο της συμφωνίας και, εάν το επιθυμεί, να την αποκαταστήσει ·

οποιεσδήποτε άλλες γλώσσες στις οποίες, πέραν των ολλανδικών, η συμφωνία μπορεί να συναφθεί ·

τους κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται ο έμπορος και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να διαβουλεύεται ηλεκτρονικά με αυτούς τους κώδικες δεοντολογίας · και

την ελάχιστη διάρκεια της συμφωνίας εξ αποστάσεως σε περίπτωση εκτεταμένης συναλλαγής.

Προαιρετικά: διαθέσιμα μεγέθη, χρώματα, τύπος υλικών.

Άρθρο 5 - Η συμφωνία

Η συμφωνία υπόκειται στις διατάξεις της παραγράφου 4 που συνάπτονται κατά την αποδοχή της προσφοράς από τον καταναλωτή και τη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους όρους.

Εάν ο καταναλωτής αποδέχεται την προσφορά ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς ηλεκτρονικά. Εφόσον ο επιχειρηματίας δεν έχει επιβεβαιώσει τη λήψη αυτής της αποδοχής, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία.

Εάν η συμφωνία συνάπτεται ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων και θα εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον διαδικτύου. Εάν ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Ο επιχειρηματίας μπορεί - εντός των νομικών πλαισίων - να ενημερώσει τον εαυτό του εάν ο καταναλωτής μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και όλα αυτά τα γεγονότα και παράγοντες που είναι σημαντικοί για την υπεύθυνη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης. Εάν, βάσει αυτής της έρευνας, ο επιχειρηματίας έχει βάσιμους λόγους να μην συνάψει συμφωνία, δικαιούται να αρνηθεί μια παραγγελία ή να ζητήσει, με λόγους, ή να επισυνάψει ειδικούς όρους στην εφαρμογή.

Ο επιχειρηματίας θα στείλει τις ακόλουθες πληροφορίες με το προϊόν ή την υπηρεσία γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί από τον καταναλωτή με προσιτό τρόπο σε σταθερό μέσο:

 1. τη διεύθυνση επίσκεψης της εγκατάστασης του επιχειρηματία, όπου ο καταναλωτής μπορεί να πάει με καταγγελίες ·
 2. οι όροι υπό τους οποίους και ο τρόπος με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ή μια σαφής δήλωση σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος υπαναχώρησης ·
 3. τις πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και τις υπάρχουσες υπηρεσίες μετά την αγορά.
 4. τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, εκτός εάν ο έμπορος έχει ήδη παράσχει αυτές τις πληροφορίες στον καταναλωτή πριν από την εκτέλεση της συμφωνίας.
 5. τις απαιτήσεις για την ακύρωση της συμφωνίας, εάν η συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ή είναι αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση εκτεταμένης συναλλαγής, η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει μόνο για την πρώτη παράδοση.

Κάθε συμφωνία συνάπτεται υπό συνθήκες αναστολής επαρκούς διαθεσιμότητας των σχετικών προϊόντων. 

Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Κατά την αγορά προϊόντων, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαλύσει τη σύμβαση χωρίς να δώσει κανένα λόγο εντός 30 ημερών. Αυτή η περίοδος προβληματισμού αρχίζει την επόμενη ημέρα από την παραλαβή του προϊόντος από τον καταναλωτή ή από έναν εκπρόσωπο που έχει οριστεί εκ των προτέρων από τον καταναλωτή και ανακοινώνεται στον επιχειρηματία.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληματισμού, ο καταναλωτής θα χειριστεί το προϊόν και τη συσκευασία με προσοχή. Θα αποσυσκευάζει ή θα χρησιμοποιεί το προϊόν μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να εκτιμήσει εάν επιθυμεί να διατηρήσει το προϊόν. Εάν κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα επιστρέψει το προϊόν με όλα τα αξεσουάρ και - εάν είναι λογικά δυνατό - στην αρχική κατάσταση και τη συσκευασία στον επιχειρηματία, σύμφωνα με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες που παρέχει ο επιχειρηματίας.

Εάν ο καταναλωτής επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, υποχρεούται να το πράξει εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος,  να γνωστοποιήσει στον επιχειρηματία. Ο καταναλωτής πρέπει να το γνωστοποιήσει μέσω γραπτού μηνύματος / e-mail. Αφού ο καταναλωτής γνωστοποιήσει ότι επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερών. Ο καταναλωτής πρέπει να αποδείξει ότι τα παραδοθέντα αγαθά έχουν επιστραφεί εγκαίρως, για παράδειγμα με απόδειξη αποστολής. 

Εάν μετά τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, ο πελάτης δεν έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης ή, το προϊόν δεν έχει επιστραφεί στον επιχειρηματία, η αγορά είναι γεγονός. 

Άρθρο 7 - Κόστος σε περίπτωση ανάληψης 

Εάν ο καταναλωτής κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει τον καταναλωτή.

Εάν ο καταναλωτής έχει πληρώσει ένα ποσό, ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει αυτό το ποσό το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο 14 ημέρες μετά την ανάληψη. Αυτό υπόκειται στον όρο ότι το προϊόν έχει ήδη παραληφθεί από τον έμπορο ή μπορεί να υποβληθεί οριστική απόδειξη πλήρους επιστροφής.

Άρθρο 8 - Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

Ο επιχειρηματίας μπορεί να αποκλείσει το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή για προϊόντα όπως περιγράφεται  στις παραγράφους 2 και 3. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης ισχύει μόνο εάν ο επιχειρηματίας το έχει δηλώσει με σαφήνεια στην προσφορά, τουλάχιστον εγκαίρως για τη σύναψη της συμφωνίας.

Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι δυνατός μόνο για τα προϊόντα: 

 1. που έχουν καθοριστεί από τον επιχειρηματία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ·
 2. που είναι σαφώς προσωπικής φύσης.
 3. που δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω της φύσης τους.
 4. που μπορούν να χαλάσουν ή να γίνουν γρήγορα?
 5. η τιμή του οποίου εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς στην οποία ο επιχειρηματίας δεν έχει επιρροή ·
 6. για μεμονωμένες εφημερίδες και περιοδικά.
 7. για εγγραφές ήχου και εικόνας και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών των οποίων ο καταναλωτής έχει σπάσει τη σφραγίδα.
 8. για προϊόντα υγιεινής των οποίων ο καταναλωτής έχει σπάσει τη σφραγίδα.

Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι δυνατός μόνο για υπηρεσίες:

 1. σχετικά με τη διαμονή, τη μεταφορά, τις επιχειρήσεις εστιατορίων ή τις δραστηριότητες αναψυχής που πρέπει να εκτελούνται σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου ·
 2. του οποίου η παράδοση ξεκίνησε με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από τη λήξη της περιόδου προβληματισμού ·
 3. σχετικά με στοιχήματα και λαχειοφόρους αγορές.

Άρθρο 9 - Η τιμή

Κατά την περίοδο ισχύος που αναφέρεται στην προσφορά, οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών δεν αυξάνονται, εκτός από τις μεταβολές των τιμών λόγω μεταβολών των συντελεστών ΦΠΑ.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες με μεταβλητές τιμές που υπόκεινται σε διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά και στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή. Αυτή η σχέση με τις διακυμάνσεις και το γεγονός ότι οι δηλωμένες τιμές είναι τιμές-στόχοι αναφέρονται στην προσφορά. 

Οι αυξήσεις των τιμών εντός των 3 μηνών μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νομοθετικών κανονισμών ή διατάξεων.

Οι αυξήσεις των τιμών από το 3 μήνες μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εφόσον ο επιχειρηματίας το έχει ορίσει και: 

 1. είναι το αποτέλεσμα της νομοθεσίας ή κανονισμών? ή
 2. ο καταναλωτής έχει την εξουσία να ακυρώσει τη συμφωνία με ισχύ από την ημέρα κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η αύξηση των τιμών.

Οι τιμές που αναφέρονται στο φάσμα προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όλες οι τιμές υπόκεινται σε σφάλματα εκτύπωσης και πληκτρολόγησης. Δεν είναι αποδεκτή η ευθύνη για τις συνέπειες των σφαλμάτων εκτύπωσης και στοιχειοθεσίας. Ο επιχειρηματίας δεν είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το προϊόν σε λάθος τιμή για τυπογραφικά λάθη. 

Άρθρο 10 - Συμμόρφωση και εγγύηση

Ο επιχειρηματίας εγγυάται ότι τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τη συμφωνία, τις προδιαγραφές που περιέχονται στην προσφορά, τις εύλογες απαιτήσεις ευρωστίας ή / και χρηστικότητας και τις νομικές διατάξεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και ή κυβερνητικούς κανονισμούς. Εάν συμφωνηθεί, ο επιχειρηματίας εγγυάται επίσης ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για άλλη χρήση εκτός από την κανονική.

Μια εγγύηση που παρέχεται από τον επιχειρηματία, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα και τις απαιτήσεις που μπορεί να προβάλει ο καταναλωτής κατά του επιχειρηματία βάσει της συμφωνίας.

Τυχόν ελαττώματα ή λανθασμένα προϊόντα πρέπει να αναφερθούν γραπτώς στον επιχειρηματία εντός 14 ημερών από την παράδοση. Η επιστροφή των προϊόντων πρέπει να γίνεται στην αρχική συσκευασία και σε νέα κατάσταση.

Η περίοδος εγγύησης του επιχειρηματία αντιστοιχεί στην περίοδο εγγύησης εργοστασίου. Ωστόσο, ο επιχειρηματίας δεν είναι ποτέ υπεύθυνος για την τελική καταλληλότητα των προϊόντων για κάθε μεμονωμένη εφαρμογή από τον καταναλωτή ούτε για οποιαδήποτε συμβουλή σχετικά με τη χρήση ή την εφαρμογή των προϊόντων.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν:

Ο καταναλωτής έχει επιδιορθώσει ή / και τροποποιήσει τα ίδια τα παραδοθέντα προϊόντα ή τα έχει επιδιορθώσει ή / και τροποποιήσει από τρίτους.

Τα παραδοθέντα προϊόντα εκτίθενται σε μη φυσιολογικές συνθήκες ή αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο απρόσεκτα ή αντίθετα με τις οδηγίες του επιχειρηματία ή / και έχουν υποστεί επεξεργασία στη συσκευασία.

Η ατέλεια είναι εν όλω ή εν μέρει αποτέλεσμα κανονισμών που η κυβέρνηση έχει ή θα θέσει σε σχέση με τη φύση ή την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών. 

Άρθρο 11 - Παράδοση και εκτέλεση

Ο επιχειρηματίας θα λάβει τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή όταν λαμβάνει και εκτελεί παραγγελίες για προϊόντα.

Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που γνωστοποίησε ο καταναλωτής στην εταιρεία.

Με τη δέουσα τήρηση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 4 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, η εταιρεία θα εκτελεί αποδεκτές παραγγελίες με τη δέουσα ταχύτητα, αλλά το αργότερο 30 ημέρες, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει για μεγαλύτερη περίοδο παράδοσης. Εάν η παράδοση καθυστερήσει, ή εάν μια παραγγελία δεν μπορεί να εκτελεστεί ή εν μέρει μόνο, ο καταναλωτής θα ενημερωθεί για αυτό το αργότερο 30 ημέρες μετά την παραγγελία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία χωρίς κόστος και δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

Στο geval van ontbinding συμμορφώνονται με το καπάκι zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Εάν η παράδοση ενός παραγγελθέντος προϊόντος φαίνεται να είναι αδύνατη, ο επιχειρηματίας θα προσπαθήσει να διαθέσει ένα στοιχείο αντικατάστασης. Το αργότερο κατά τη στιγμή της παράδοσης, θα δηλώνεται με σαφή και κατανοητό τρόπο ότι θα παραδοθεί ένα αντικείμενο αντικατάστασης. Με τα αντικείμενα αντικατάστασης δεν μπορεί να αποκλειστεί το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το κόστος μιας ενδεχόμενης αποστολής επιστροφής είναι εις βάρος του επιχειρηματία.

Ο κίνδυνος βλάβης ή / και απώλειας προϊόντων βαρύνει τον επιχειρηματία μέχρι τη στιγμή της παράδοσης στον καταναλωτή ή έναν εκ των αντιπροσώπων που έχουν οριστεί εκ των προτέρων και έχουν γνωστοποιηθεί στον επιχειρηματία, εκτός αν υπάρχει ρητή συμφωνία διαφορετικά.

Άρθρο 12 - Διάρκειες: διάρκεια, ακύρωση και επέκταση

Ακύρωση

Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει μια συμφωνία που έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό διάστημα και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή με τη δέουσα τήρηση των συμφωνηθέντων κανόνων ακύρωσης και προθεσμίας ειδοποίησης όχι περισσότερο από ένα μήνα.

Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει μια συμφωνία που έχει συναφθεί για μια ορισμένη περίοδο και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή έως το τέλος του καθορισμένου όρου, με τη δέουσα τήρηση των συμφωνηθέντων κανόνων ακύρωσης και περίοδο ειδοποίησης τουλάχιστον υψηλότερο ένα μήνα.

Ο καταναλωτής μπορεί να συμφωνήσει με τις συμφωνίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους:

να ακυρώνεται ανά πάσα στιγμή και να μην περιορίζεται σε τερματισμό σε συγκεκριμένη ώρα ή σε δεδομένη περίοδο.

τουλάχιστον να ακυρώνονται με τον ίδιο τρόπο που έχουν αναληφθεί από αυτόν.

να ακυρώνεται πάντα με την ίδια προθεσμία προειδοποίησης που έχει ο ίδιος ο επιχειρηματίας.

Επέκταση

Μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών ενδέχεται να μην ανανεώνεται ή να ανανεώνεται σιωπηρά για μια καθορισμένη περίοδο.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση ημερήσιων ειδήσεων και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρά για καθορισμένη περίοδο το πολύ τριών μηνών, εάν ο καταναλωτής μπορεί να τερματίσει το τέλος της επέκτασης με περίοδο ειδοποίησης όχι περισσότερο από ένα μήνα.

Μια συμφωνία που συνάπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία εκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρώς μόνο για αόριστο χρονικό διάστημα, εάν ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή με προθεσμία προειδοποίησης το πολύ ένα μήνα και περίοδο ειδοποίησης το πολύ τρεις μήνες εάν η συμφωνία επεκταθεί στην τακτική, αλλά λιγότερο από μία φορά το μήνα, παράδοση ημερήσιων, ειδησεογραφικών και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών.

Μια συμφωνία με περιορισμένη διάρκεια για την τακτική παράδοση ημερήσιων, ειδησεογραφικών και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών (δοκιμαστική ή εισαγωγική συνδρομή) δεν συνεχίζεται σιωπηρά και λήγει αυτόματα στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου ή της εισαγωγικής περιόδου.

Ακριβά

Εάν μια συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή μετά από ένα έτος με περίοδο ακύρωσης το πολύ ένα μήνα, εκτός εάν η λογική και η δικαιοσύνη αποκλείουν την ακύρωση πριν από τη λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας.

Άρθρο 13 - Πληρωμή

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα ποσά που οφείλει ο καταναλωτής πρέπει να καταβληθούν εντός 7 εργάσιμων ημερών από την έναρξη της περιόδου προβληματισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Σε περίπτωση συμφωνίας για την παροχή υπηρεσίας, η περίοδος αυτή αρχίζει μετά την παραλαβή από τον καταναλωτή της επιβεβαίωσης της συμφωνίας.

Ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση να αναφέρει αμέσως ανακρίβειες στα δεδομένα πληρωμών που παρέχονται ή προσδιορίζονται στον επιχειρηματία.

Σε περίπτωση μη πληρωμής εκ μέρους του καταναλωτή, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη νομικών περιορισμών, να επιβαρύνει τον καταναλωτή με εύλογες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκ των προτέρων.

Άρθρο 14 - Παράπονα

Οι καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να περιγράφονται πλήρως και με σαφήνεια και να υποβάλλονται στον επιχειρηματία εντός 7 ημερών, αφού ο καταναλωτής βρει τα ελαττώματα.

Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον επιχειρηματία θα απαντηθούν εντός περιόδου 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν μια καταγγελία απαιτεί προβλέψιμο μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, ο επιχειρηματίας θα απαντήσει εντός της περιόδου των 14 ημερών με ένα μήνυμα παραλαβής και μια ένδειξη όταν ο καταναλωτής μπορεί να περιμένει μια πιο λεπτομερή απάντηση.

Εάν η καταγγελία δεν μπορεί να επιλυθεί σε αμοιβαία διαβούλευση, δημιουργείται διαφορά που υπόκειται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

Μια καταγγελία δεν αναστέλλει τις υποχρεώσεις του επιχειρηματία, εκτός εάν ο επιχειρηματίας δηλώσει διαφορετικά εγγράφως.

Εάν η καταγγελία κριθεί δικαιολογημένη από τον επιχειρηματία, ο επιχειρηματίας της επιλογής του ή τα παραδοθέντα προϊόντα θα αντικατασταθούν ή θα επισκευαστούν δωρεάν.

Άρθρο 15 - Διαφορές

Οι συμφωνίες μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή στις οποίες ισχύουν αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται αποκλειστικά από το ολλανδικό δίκαιο. Ακόμη και αν ο καταναλωτής ζει στο εξωτερικό.